Head
Register

تعرفه پارکينگ هاي حاشيه اي شهر مشهد   سال  1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر از تعرفه مصوب شورای شهر مشهد در خصوص پارکینگهای حاشیه و غیرحاشیه، اینجا کلیک نمایید.