Head

Register

با ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه این شرکت از امکانات ویژه برخوردار شوید

:با ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه شرکت ترافیک هوشمند الیت از امکانات همچون

شارژ اینترنتی حساب خودرو -

انتقال شارژ از یک خودرو به خودرو دیگر -

مشاهده محلهای پارک خودرو -

مشاهده مانده حساب خودرو -

مشاهده اینترنتی تراکنشهای مالی خودرو -

افزودن و حذف خودرو -

... و 

.بهره مند شوید